Basanta &tarrio
Curriculum:
    A pesar da relativa xuventude dos membros do noso despacho, gozamos de extensos coñecementos, producto dunha formación e experiencia adquiridas de forma moi intensiva. Somos, por suposto, Licenciados en Dereito, e temos realizado o prestixioso Máster de Estudios de Especialización en Avogacía e Práctica Xurídica impartidos pola Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela, título propio da Universidade de Santiago de Compostela que está homologado polo Consello Xeral da Avogacía e recoñecido pola Unión Europea, con unha duración de dous anos e 2.400 horas de intensiva preparación, repartidas en numerosas clases e cursos impartidos polos mellores avogados, xuices e fiscais en cada materia concreta, nos cales temos adquirido unha formación especializada nas ramas máis importantes e habituais do Dereito, así como seis meses de traballo en Administracións Públicas (Xunta de Galicia e outras), seis meses nos Xulgados de Santiago de Compostela, e un ano de traballo en recoñecidos despachos de avogados de Santiago de Compostela, ademáis de seis meses de traballo nos departamentos de Urbanismo de diferentes Concellos galegos.
 
    Asimesmo, trala finalización de ditos Estudios, puidemos acadar o prestixioso recoñecemento que outorga o Consello Xeral da Avogacía Española coa realización e superación das probas que outorgan o Certificado de Aptitude Profesional (C.A.P) da Avogacía, o que cumia a extensa preparación que temos adquirido.
 
    Especial relevancia presentan as mencionadas prácticas nos Xulgados de Santiago de Compostela, que no caso dun dos membros do despacho se extenden a outro mes de prácticas nos Xulgados de A Estrada, que nos permiten coñecer todo o funcionamento, particularidades e persoal de cada un de ditos Xulgados, o cal facilita en grande medida todo o traballo que desenrolamos neles. Ademáis de todo elo, albergamos unha extensa preparación adicional consistente na asistencia a numerosos cursos e xornadas cuia relación detallada a continuación poderán observar:
 
 
 
 
XOSÉ BASANTA COLLAZO
 
 
-    Estudios
 
            - Licenciatura en Dereito pola Universidade de A Coruña, se ben cursou a práctica totalidade da carreira na Universidade de Santiago de Compostela.
              
- Estudios de Especialización en Avogacía, Procuraduría y Práctica Xurídica na Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela, cun total de 2.611 horas (dous anos).
 
-  - Certificado de Aptitude Profesional, emitido polo Consello Xeral da Avogacía Española e polo Consello Xeral da Avogacía Galega, tras ter superado de forma satisfactoria as pertinentes probas.
 
 
      -     Prácticas
 
- Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción de A Estrada (dous meses, no ano 2004)
 
            - Asesoría Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela (catro
            meses, 280 horas, no ano 2005)
 
- Xulgados de Primeira Instancia e Instrucción, do Penal, Social, Contencioso e Audiencia Provincial, de Santiago de   Compostela (4 meses, no ano 2005)
 
- Prácticas de exercicio profesional no Despacho de Avogados Jaime Sagastizábal e José Fraguela, a desenrolar nun período dun ano.
 
- Prácticas no Departamento de Urbanismo do Concello de Boqueixón, por período de seis meses.
 
-    Cursos
 
-  Curso de Dereito Civil de Galicia pola Universidade de Santiago de Compostela.
 
-  Curso de Criminoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
 
-  Curso sobre a Reforma do Matrimonio e dos Procedementos de    Separación e Divorcio (Colexio de Avogados de Santiago).
 
-  Curso sobre a Práctica da Proba Pericial no Procedemento Civil   (Colexio de Avogados de Santiago).
 
- Curso sobre a Violencia de Xénero e Medidas de Protección Integral (Colexio de Avogados de Santiago).
 
- Curso sobre o Recurso de Casación Galego e tódalas súas especialidades (Colexio de Avogados de Santiago).
 
- Xornadas de Asesoría Xurídica pola UXT de Santiago de Compostela.
 
-  Curso sobre a Cesión Ilegal de Traballadores e o Acoso Laboral (Colexio de Avogados de Santiago).
 
-  Xornadas sobre os aspectos sociais do Estatuto de Autonomía de Galicia (Colexio de Avogados de Santiago).
 
-   Curso sobre a nova Lei de Dereito Civil de Galicia (Colexio de Avogados de Santiago).
 
-  Título de Mecanografía expedido pola Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela (3 cursos).
 
- Curso de Informática realizado no Centro Galego de Estudios  Técnicos.
 
-  Módulo de Novas Tecnoloxías realizado na Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela (48 horas totais).
 
 
 
 
MARGARITA TARRÍO OTERO
 
 
-    Estudios
 
            - Licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
              
- Estudios de Especialización en Abogacía, Procuraduría y Práctica Jurídica en la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, con un total de 2.611 horas (dos años).
 
      -     Prácticas
 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Santiago de Compostela
 - Consellería de Política territorial, Obras Públicas y Transportes
 
- Prácticas de ejercicio profesional en el Despacho Trillo Nouche y Sanchez-Campos Abogados, situado en Santiago de Compostela.
 
- Prácticas en el Departamento de Urbanismo del Concello de Oroso.
 
 
-    Cursos
 
-  Curso Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales
 
-  Curso de Derecho Civil de Galicia por la Universidad de Santiago de Compostela.
 
-  Curso sobre la Reforma del Matrimonio y de los Procedimientos de    Separación y Divorcio (Colegio de Abogados de Santiago).
 
-  Curso sobre la Práctica de la Prueba Pericial en el Procedimiento Civil   (Colegio de Abogados de Santiago).
 
- Curso sobre la Violencia de Género y Medidas de Protección Integral (Colegio de Abogados de Santiago).
 
- Curso sobre el Recurso de Casación Gallego y todas sus especialidades (Colegio de Abogados de Santiago).
 
- Jornadas de Asesoría Jurídica por la UGT de Santiago de Compostela.
 
-  Curso sobre la Cesión Ilegal de Trabajadores y el Acoso Laboral (Colegio de Abogados de Santiago).
 
-  Jornadas sobre los aspectos sociales del Estatuto de Autonomía de Galicia (Colegio de Abogados de Santiago).
 
-  Curso de Informática OFFICE XP realizado en el PC Carrier
 
-  Módulo de Nuevas Tecnologías realizado en la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela (48 horas totales).
 
-  Xornadas sobre a Lei 53/99, do 28 de decembro, de modificación da Lei de Contratos das Administracións Públicas (Escola Galega de Administración Pública)
        
        -  Seminario “Integración e MERCOSUR”
(Universidade de Santiago)
 
-  Xornadas “Colexios Profesionais. Os seus cometidos” (Universidade de Santiago)